Câu chuyện kể về một lũ trẻ chưa trải sự đời không tin vào truyền thuyết Omara thế là chúng tới ngôi đền để khám phá và thách thức nhau vào ngôi đền và thế là nhận lời thách thức Shota đã đi vào ngôi đền và thế là truyền thuyết là có thật Shota đã bị mất chim và…..
“If you urinate on the shrine gate, your dick will disappear…”
Shota decides to test this legend to see if it’s true, which inevitably was.
Later that day, a package arrives at his house which contains his penis,
His mother Ayako and sister Hikaru try to save him…​

INFO

Thread Updated: 2021-07-17
Release Date: 2020-12-24 Japanese, 2021-07-17 English (Unofficial)
Developer: Oroboy DLSite
Censored: Yes (Mosaics)
Version: Final
OS: Windows
Language: English (Unofficial Fan Translation)
Translator: Kenji – Discord

Việt Hóa by Suzzer

SCREEN SHOT

DOWNLOAD

PASSWORD: g18vn

– Việt Hoá –
Size: 150 MB
Windows: Drive | Tera | Zippy

Size: 30 MB
Android : Drive | Tera | Zippy

Dịch giả: Suzzer

– English-

Size:  150 MB
Windows: Anonfile | Workupload

3 5 votes
Article Rating