JoiPlay
Phần mềm chính để giả lập.

JoiPlay Ren’Py Plugin 
Plugin dùng để chơi các tựa game dạng Ren’Py.

JoiPlay RPG Maker Plugin 
Plugin dùng để chơi các tựa game như RPG Maker MV, VX Ace, XP.

JoiPlay Crosswalk Plugin
Plugin để khắc phục vài lỗi trên các tựa game RPGM.

 

 

Hướng dẫn sử dụng Joiplay chi tiết (Của bạn Thiên Bảo)

Xin các ông hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng !!!

4 24 votes
Article Rating