JoiPlay – 1.01.67
Đây là phần mềm chính để giả lập.
Download

JoiPlay Ren’Py Plugin – 1.00.21
Đây là plugin dùng để chơi các tựa game dạng Ren’Py.
Download

JoiPlay RPG Maker Plugin – 1.00.79
Đây là plugin dùng để chơi các tựa game như RPG Maker MV, VX Ace, XP.
Download

JoiPlay Crosswalk Plugin – 1.00.02
Đây là plugin để khắc phục vài lỗi trên các tựa game RPGM.
Download

Hướng dẫn sử dụng Joiplay chi tiết
(Của bạn Thiên Bảo)
Xem hướng dẫn

Muốn sử dụng giả lập gặp ít lỗi nhất thì bạn tải tất cả về và cài đặt thôi