OVERVIEW

1 sinh viên đang trên đường mua game pỏn thì bị truck-kun hôn chết. Cậu được lên thiên đàng và gặp được 1 nữ thần, Nữ thần đó giao cho bạn phải duy trì nòi giống cho 6 chủng tộc trên thế giới. 

INFO

Thread Updated: 2021-08-09
Release Date: 2021-04-19
Developer: Nikuyaki Inn – DLsite – Steam
Censored: No
Version: Final
OS: Windows
Language: English,Việt Hóa by PhuTran 

SCREEN SHOT

DOWNLOAD

PASSWORD: g18vn

– Việt Hoá –

Size: 560Mb
Windows: Mega | Drive

Android: Sử dụng Joiplay
Dịch giả: PhuTran

– English-

Size: 
Windows: Mega |

3.4 9 votes
Article Rating